Forside‎ > ‎Møder‎ > ‎

Generalforsamlinger

Referat af

GENERALFORSAMLING

søndag den 30.04 2017 kl. 14.00

i den tidl. Højskole i StøvringAfbud fra bestyrelsen: Lisbeth

Til stede fra bestyrelsen: Anders, Søren, Bjørn, Jette, Ulla, Charlotte (fra kl. 14.35)

Til stede i øvrigt: Thorkil Hørlyck og Steffen Kelstrup


Dagsorden


1. Valg af dirigent

Steffen Kelstrup blev valgt til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Han foreslog bestyrelsen at præcisere i vedtægterne, at generalforsamlingen kan indkaldes via mail.


2.Bestyrelsens beretning ved formanden

Beretning for Rebild Musikforening 2016

Her, mens denne beretning for 2016 er under udarbejdelse, er bestyrelsen i Rebild Musikforening i gang med at sammensætte programmet for 2018. Vi har som sædvanligt et stort ønske om at kunne lave et program, der lever op til vore medlemmers forventninger- et program, der både er varieret og som indeholder elementer af nytænkning i fortolkningen af den klassiske musik, men som samtidig er tro mod fundamentet i Rebild Musikforening.

Fem koncerter skal der findes plads til i programmet, så vi med sindsro kan søge midler hjem til foreningen fra Statens Kunstråd, Rebild Kommune samt Solistforeningen af 1921. Samlet set er disse tilskud desværre dalet de seneste år, og det har betydet, at vi har skullet prøve at finde de manglende midler andre steder. Vi har flere gange fået støtte fra fonden for den forhenværende ”Sparekassen Himmerland”, men skal en forening have sin eksistensberettigelse, skal man have et solidt medlemstal med et tilsvarende kontingent til at drive tingene.

I 2016 var medlemstallet nået ned på under 40 medlemmer, og fremtiden for Rebild Musikforening så derfor meget sort ud. I slutningen af 2016 satte vi derfor alle sejl til for at vende udviklingen, og heldigvis har udvikling vendt en smule, så vi er gået ind i 2017 med et medlemstal, der atter er kommet over de 40 medlemmer. Alligevel er vi stadigvæk sårbare på den front, og bestyrelsen skal derfor opfordre alle i foreningen til at være med til at skaffe medlemmer, så vi fortsat kan bevare kvaliteten af vor koncerter. Desuden er det jo altid sjovere at dele store musikalske oplevelser med mange end med få.

Og store musikalske oplevelser har der i sandhed været i 2016. Koncerten i januar måned med guitaristen, Jakob Bangsø fyldte ”Huset” i Støvring og ingen gik skuffede hjem. Med et varieret program viste han instrumentets mange facetter, og det bliver spændende at følge Jacobs videre musikalske færd. At han samtidig har sin gang i Rebild Musikskole som lærer, gjorde bare koncerten endnu mere spændende- specielt for de mange unge publikummer, der var kommet for at overvære deres lærers optræden.

Efter flere forgæves forsøg var det omsider lykkedes at få operasangeren Tina Kiberg til Rebild Musikforening, og i marts måned gav hun koncert i selskab med pianisten Tove Lønskov. Selv omTina Kiberg desværre har været væk fra musikscenen i flere perioder pga sygdom, fik vi alligevel prøver på den store musikalitet og indlevelse, der i mange år har gjort Tina Kiberg til landets førende sopran.

Foråret blev afrundet med en dejlig kammerkoncert leveret af Mira Kvartetten. Vi blev præsenteret for et godt sammensat program, spillet med stor sikkerhed, indlevelse og charme.

I september var familieforestillingen ”Opus og Monster” en del af programmet for Rebild Kommunes kulturuger. Rikke Kamedula fra Rebild Kulturskole stod for en musikalsk opvarmning af børnene blandt publikum, hvorefter sopranen Charlotte Hjørringgaard og musiker Jakob Skov Søndergård indtog scenen. Forestillingen levede til fulde op til betegnelsen familieforestilling, da den på en og samme tid bragte børnene i ekstase og greb det voksne publikum med fascinerende arier. Desværre kunne vi sagtens have været mange flere til arrangementet, men vi prøver alligevel med noget lignende til september igen.

Årets program blev rundet af i oktober, da pianisten Eugene Mursky gav koncert sammen med violinisten Yana Deshkova og cellisten Mathias Hehrmann i en klavertrio. Eugene Mursky har tidligere henrykket i foreningen med en klaverkoncert, så forventningerne var på forhånd store. Desværre var optakten til koncerten ikke optimal, og programmet måtte ændres flere gange og senest på selve koncertdagen. Så selv om vi gik hjem med mange fine musikalske oplever, kom koncerten til at mangle en rød tråd i selve programlægningen.

Inden jeg overgiver beretningen til generalforsamlingens behandling vil jeg gerne takke bestyrelsen for et rigtig godt samarbejde i årets løb, der ud over fem bestyrelsesmøder har budt på mange løbende opgaver for de enkelte. Tak.

Beretningen blev godkendt.


3. Forelæggelse af det reviderede regnskab

Kassereren gennemgik det omdelte og reviderede regnskab, som udviste et underskud på 7.106,44 kr. Underskuddet er dækket via foreningens kontante beholdning. Foreningens formue pr. 31.12.16 er 10.147,94 kr. Regnskabet blev godkendt.

Formanden bemærkede, at regnskabet illustrerer foreningens økonomiske udfordringer med hensyn til planlægningen af et interessant koncertprogram. Foreningens offentlige tilskud er reduceret med ca. 20 %.


4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer

Der var ikke indkommet nogen forslag.


5. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af årskontingent

Det omdelte budget, som balancerer med 68.800 kr, blev godkendt.

Medlemskontingentet blev fastlagt til uændret 350 kr om året.6. Valg af:

  • 3 bestyrelsesmedlemmer: Bjørn, Ulla og Anders var på valg. Alle modtog genvalg.

  • 2 suppleanter for bestyrelsen: Charlotte blev genvalgt. Lisbeth ønskede ikke genvalg. 2. suppleantposten er vakant.

- 1 revisor: som revisor genvalgtes Erland Rasmussen

      • 1 revisorsuppleant: som revisorsuppleant genvalgtes Torben Anderen


7. Eventuelt

Bestyrelsen konstituerer sig på næste bestyrelsesmøde.

Her vil også vil en evt. forhøjelse af løssalgsbilletprisen samt drøftelsen af en sæsonændring fra kalenderåret til efterår+forår blive taget op.

Bjørn sender fremover foreningens program til menighedsrådet ved Støvring kirke, og Jette orienterer organisten om samme for at undgå uheldige sammenfald af arrangementer.


Formanden takkede dirigenten for hans varetagelse af opgaven, hvorefter dirigenten takkede for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for afsluttet.Referent UllaReferat af

GENERALFORSAMLING

søndag den 1. maj 2016 kl. 14.00

på KulturStationen i SkørpingAfbud fra bestyrelsen: Charlotte

Til stede: Udover den øvrige bestyrelse var flg. til stede: Lisbeth S. Jensen, Olga Krogh, Erland Rasmussen, Thorkil Hørlyck og Steffen Kelstrup


Formanden startede med at byde de fremmødte velkommen, hvorefter man gik over til dagsordenen.


Dagsorden

1. Valg af dirigent

Steffen Kelstrup blev valgt til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Han bemærkede, at generalforsamlingen iflg.vedtægterne skal afholdes inden d.1. maj, men da sidste dag i april var en lørdag, accepterede generalforsamlingen den ene dags overskridelse. Desuden er det kutyme at afholde generalforsamlingen ifm en koncert, hvilket passede dårligt ved den forrige.


2. Bestyrelsens beretning ved formanden


Beretning for Rebild Musikforening 2015


Når man planlægger årets koncertprogram i en lille musikforening, er det altid en afvejning mellem at finde et varieret udbud af kunstnere af høj musikalsk kvalitet, men samtidig også sikre, at det holdes inden for de forholdsvis snævre økonomiske rammer, der er Rebild Musikforening beskåret.

Det lykkedes i høj grad i 2015, hvor vi samtidig kunne præsentere et program, der spændte vidt- lige fra kaberet forestilling over opera og til en blæserkvintet. Dertil en lied optræden samt en klaverkoncert, der faldt inden for det lidt mere traditionelle programvalg i Rebild Musikforening.

2015 markerede 75 året for Danmarks besættelse, og i den anledning var det i januar måned lykkedes at hente operasangeren Mads Elung –Jensen hjem fra Berlin, hvor han sammen med Dirk Rave på akkordeon gav et musikalsk rids af det dansk – tyske forhold gennem tiden. Med vægt på perioden omkring besættelsen fik vi en lang række kendte danske og tyske sange, der samtidig beskrev smerten og glæden i et menneskes kærlighedsliv, som det bl.a. kommer til udtryk i PH’s sange. Forestillingen kaldte således både på smil og tårer, og vi blev vidne til to kunstnere på et særdeles højt musikalsk og kunstnerisk niveau. Selv om forestillingen burde have appelleret til et bredt publikum, var der desværre forholdsvis få tilhørere. Dem, der ikke kom, gik glip af en stor oplevelse.

I marts måned var der en liedkoncert med tenoren, Mathias Hedegaard, der akkompagneret af Tove Lønskov, begejstrede et stort publikum på KulturStationen i Skørping. Mathias Hedegaard levede således i overmål op til de forventninger, der var på forhånd, og det blev således en fuldendt eftermiddag.

I forbindelse med generalforsamlingen den 12. april var der klaverkoncert med den koreansk fødte engelske pianist, Young - Choon Park, der tidligere havde givet en fin koncert Støvring Musikforening. Koncerten levede denne gang desværre ikke op til det forventede, og der var efterfølgende en udbredt skuffelse over koncerten, der manglede både musikalsk indlevelse og nærvær. Heldigvis går der meget lang tid imellem, at vi må drage en sådan konklusion efter en koncert.

Rebild Kommune har i en række år været initiativtager til de såkaldte kulturuger i september måned, og igen i år bød Rebild Musikforening ind med et arrangement. Det nordjyske operaensemble, ”En Opera”, opførte operaen ”Bjørnen” af den engelske komponist, Sir William Waltons. Arrangementet var pænt besøgt, og de medvirkende leverede en fin og professionel optræden.

Årets sidste koncert med blæserkvintetten ”Carion” var som et forsøg henlagt til Rebildcenteret. I 150 året for Carl Nielsen fødsel, hørte vi bl.a. hans kendte blæserkvintet. ”Carion” er kendt for deres meget livlige sceneoptræden, der foregår helt uden noder, og publikum var flere gange ved at miste pusten over blandingen af stor musikalitet og den charmerende optræden. De tog godt i mod det nye spillested, og foreningen satser på at lave et nyt arrangement dernede i 2017.

Bestyrelsen har igennem året afholdt fem bestyrelsesmøder. Her har vi foruden planlægning af de enkelte koncerter haft fokus på foreningens økonomi og medlemstal. Efter et par år med en svagt dalende antal medlemmer har det i 2015 stabiliseret sig. For at være i stand til at afvikle en program som beskrevet, har vi fået støtte fra Statens Kunstfond, Solistforenngen af 1921 samt Rebild Kommune. Vi har i 2015 fået et særskilt til skud på 5000 kr. fra ”Sparekassen Himmerlands” fond til koncerten med ”Carion”. Alt sammen midler, der er en forudsætning for at kunne drive en forening som Rebild Musikforening. En forening kræver dog stadigvæk medlemmer, og der skal fra bestyrelsens side lyde en stor opfordring til medlemmerne om at hjælpe til med at få nye medlemmer i foreningen. Til slut vil jeg takke den øvrige bestyrelse for et godt samarbejde i 2015 og herefter overgive denne beretning til generalforsamlingens behandling.

 Beretningen blev godkendt.


3. Forelæggelse af det reviderede regnskab

Kassereren gennemgik regnskabet, som udviste et overskud på 4.329,52 kr.. Som bemærkning til referatet påpegede formanden de meget snævre økonomiske rammer, som foreningen arbejder indenfor. Regnskabet blev godkendt.


4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer

Der var ikke indkommet nogen forslag.


5. Forelæggelse af budget og fastsættelse af årskontingent

Budgettet udviste et underskud på 7.445 kr. Årskontingentet blev foreslået uændret til 350 kr.

Budget og årskontingent blev godkendt.


6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter, 1 revisor og 1 revisorsuppleant

Fra bestyrelsen var Jette og Søren på valg: Begge modtog genvalg.

Som suppleant genvalgtes Charlotte. Mette ønskede ikke genvalg. Som ny suppleant valgtes Lisbeth S. Jensen. Som revisor genvalgtes Erland Rasmussen og som revisorsuppleant genvalgtes Torben Andersen.


7. Eventuelt

Generalforsamlingen henstiller, at § 10 i foreningens vedtægter ved næste generalforsamling ændres, således at referenten kan færdiggøre referatet efter generalforsamlingens afslutning.

Thorkil H. foreslog at undersøge, hvilke banker der har en kulturel fond, som man kan søge midler fra.


Herefter takkede formanden dirigenten og bestyrelsen for et godt samarbejde. Dirigenten takkede for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for afsluttet.

                                        

Bestyrelsen konstituerede sig umiddelbart efter generalforsamlingen uændret som følger:

Formand : Bjørn, næstformand og PR-ansvarlig: Jette, kasserer: Anders, sekretær og hjemmesidebestyrer: Ulla, musikansvarlig: Søren.


Referent Ulla


Referat af

GENERALFORSAMLING

d. 12. april 2015 kl. 14.00

på KulturStationen i Skørping


Afbud fra bestyrelsen: Vibeke Andersen

Til stede: Den øvrige bestyrelse plus Steffen Kelstrup og Erland Rasmussen

Formand Bjørn startede med at byde de fremmødte medlemmer velkommen til generalforsamlingen, hvorefter man gik over til dagsordenen.


1. Valg af dirigent.

Steffen Kelstrup blev valgt til dirigent og startede med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.


2. Bestyrelsens beretning ved formanden.

Bestyrelsens beretning for 2014:

Året 2014 i Rebild Musikforening bød på ikke færre end syv koncerter og gav vore medlemmer en bred vifte af musikalske oplevelser.

Året havde sin musikalske start i januar måned, hvor ”Nordic Voice” gæstede ”Huset” i Støvring. Her fortolkede sangerinden Helle Thun med musikalsk ledsagelse af bassisten Mads Vinding den nordiske folketone og gav bl.a. prøver på den specielle svenske sangteknik, ”Kulning”. Koncerten var præget af både nærvær og intensitet, som den tiltagende kulde i lokalet på ingen måde kunne gøre kål på. Heller ikke ventetiden før koncerten, der opstod på grund af færgeproblemer for kunstnerne, kunne ødelægge den gode stemning, og tiden blev i stedet brugt på et par fællessange fra Højskolesangbogen. Koncerten var pænt besøgt til trods for stor konkurrence fra tv, hvor finalekampen i håndbold mellem Danmark og Frankrig stod på programmet.

I marts måned spillede pianisten Eugene Mursky en aldeles fremragende klaverkoncert på KulturStationen i Skørping. Med Musorgskys ”Udstillingsbilleder” på programmet fik publikum årets måske største musikalske højdepunkt. Eugene Mursky spillede med en kraft og indlevelsesevne, der tog vejret fra de fleste på stolerækkerne. Som optakt til koncerten førte Jette Tikjøb os gennem handlingen i de forskellige billeder, og det bidrog i høj grad til at fuldende en helt igennem fantastisk eftermiddag.

April måned bød på barokmusik med det fynske ensemble ”Fionian Baroque”. På kopier af originale instrumenter spillede de værker af J.S. Bach, Purcell og Corelli, samt et par satser fra Vivaldis ”De fire Årstider” arrangeret for fløjte, cembalo og cello. En koncert, der var med til at demonstrere spændvidden i den klassiske musik.

Forårets program blev i maj måned afsluttet med en koncert af mezzosopranen Dorte Amalie Schou, der gav prøver på dele sin afsluttende eksamen fra ”Det jyske Musikkonservatorium”. Med nedlæggelsen af afdelingen i Aalborg blev koncerten samtidig den sidste af en lang række koncerter, hvor dygtige afgangselever fra afdelingen i Aalborg har optrådt i Rebild Musikforening og før da i Skørping Musikforening. Samarbejdet med lærer Annette Bo Nielsen har været til gensidig gavn og glæde og vil blive savnet meget.

I forbindelse med ”Kulturugerne” i Rebild Kommune i september måned bød Rebild Musikforening atter ind med et arrangement i den fyldige kulturkalender. På KulturStationen opførte ”En Opera” forestillingen ”Bjørnen” skrevet af den engelske komponist sir William Walton efter en roman af Anton Tjekhov. Eftermiddagen kom både til at byde på smil i forhold til forestillings små - absurde personer, men også på musikalske udfordringer i forhold til Waltons tonesprog.

I oktober måned gæstede ”Copenhagen Piano Quartet” ”Huset” i Støvring. Efter at have startet koncerten med et helt nyt værk af komponisten Rune Glerup, blev publikum forkælet med Kuhlaus 3. klaverkvartet og samt Dvoraks klaverkvartet opus 87. Man gik fra koncerten i yderst opløftet stemning, og det var ikke kun på grund af det glas rødvin, man havde drukket i pausen, men snarere fordi man forlod koncerten med en fornemmelse af, at der trods alt var håb for den klassiske musik i fremtiden. Kvarteten gav en koncert præget af en ungdommelig friskhed og samspil af høj klasse.

I november måned rundede vi året af med Randers Kammerorkester. Det var samtidig afslutningen på et treårigt samarbejde, der har givet mange fine musikalske oplever, og jeg sidder tilbage med en hel klar fornemmelse af, at det bliver til et gensyn i løbet af nogle år.

Et så fyldigt program kræver naturligvis en del planlægning, og vi har i løbet af året afholdt syv bestyrelsesmøder. Ud over programlægning og forberedelsen af de enkelte koncerter, har bestyrelsen til stadighed haft fokus på foreningens medlemstal og dens økonomi. Der er naturligvis en vis sammenhæng mellem de to ting, men det handler også om at have et publikum til vore koncerter. En god oplevelse deles som bekendt bedst i selskab med andre og gerne med mange. Senere vil Anders gøre nøjere rede for økonomi og medlemstal, men vil vi gerne have en klassisk musikforening også i fremtiden, skal der gøres en indsats for at hverve medlemmer og dermed publikum til foreningens arrangementer. Den opgave ligger hos bestyrelsen, men i lige høj grad hos det enkelte medlem. Husk det!

Til slut vil jeg gerne takke bestyrelsen for et godt og stort arbejde i årets løb, og med håbet om en lys fremtid for Rebild Musikforening overgive beretningen til generalforsamlingens behandling.


Som bemærkninger til beretningen udspandt der sig en længere diskussion mhp hvervning af flere medlemmer, og der var bl.a. forslag om at offentliggøre beretningen i pressen.

Beretningen blev godkendt.


3. Forelæggelse af det reviderede regnskab.

Kassereren gennemgik det reviderede regnskab for 2014, som udviste et lille underskud på 1.579,28 kr, Foreningens formue pr. 31.12.14 udgør 12.924,86 kr.

Regnskabet blev godkendt.


4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer.

Der var ikke indkommet nogen forslag.


5. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af årskontingent.

Kassereren gennemgik det udarbejdede budget for 2016. Ved uændret kontingent vil balancen ligge på 62.500 kr og budgettet udvise et overskud på 755 kr.

Årskontingentet blev foreslået uændret til 350 kr.

Budgettet og årskontingent blev godkendt.


6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (ikke 2 som fejlagtigt angivet på dagsordenen), 2 suppleanter, 1 revisor og 1 revisorsuppleant

Fra bestyrelsen var Bjørn, Anders og Ulla på valg. Alle blev genvalgt.

Som suppleanter genvalgtes Mette. Vibeke ønskede ikke genvalg. Ny suppleant blev Charlotte Isager.

Som revisor valgtes Erland Rasmussen, da Jens Harbo, som er flyttet til Aalborg, ikke ønskede genvalg. Som revisorsuppleant valgtes Torben Andersen.


7. Eventuelt

Formanden takkede dirigenten og de fremmødte for et godt samarbejde.

Dirigenten takkede herefter for god ro og orden, og erklærede generalforsamlingen for afsluttet.

Referent Ulla Bidstrup

Referat af

GENERALFORSAMLING

d. 27. april 2014 kl. 14.00

i "Stubhuset", Støvring


Afbud fra bestyrelsen: Mette Agerskov

Formand Bjørn startede med at byde de øvrige 7 fremmødte medlemmer velkommen til generalforsamlingen, hvorefter man gik over til dagsordenen.

1. Valg af dirigent.

Torben Andersen blev valgt til dirigent og startede med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

2. Bestyrelsens beretning ved formanden.

Beretning for Rebild Musikforening 2013

Efter et par år med stor usikkerhed omkring foreningens økonomi samt medlemstal blev 2013 på flere måder lidt af et vendepunkt. Medlemstallet stabiliserede sig på de ca. 50 medlemmer, og vi fik de forventede tilskud ind fra Statens Kunstfond, Rebild Kommune samt Solistforeningen. Uden for budgettet fik Rebild Musikforening endvidere et tilskud fra Sparekassen Himmerland - nu Jutlander Bank - på 5000 kr.. Et beløb, der selv sagt pynter i regnskabet for en lille forening.

Bestyrelsen lagde allerede på sidste års generalforsamling op til, at året 2013 gerne skulle blive et år, hvor Rebild Musikforening konsoliderede sig både økonomisk og medlemsmæssigt, og heldigvis vil Anders kunne godtgøre dette, når han senere vil gennemgå regnskabet for 2013. Et vist økonomisk råderum samt et stabilt medlemskab er en grundlæggende forudsætning for at kunne drive en musikforening, der hele tiden må tænker mere en et år frem i tiden.

Bestyrelsen har i løbet af året afholdt seks bestyrelsesmøder, og jeg vil gerne i den forbindelse takke bestyrelsesmedlemmerne for et godt og konstruktiv arbejde i løbet af året. Her i Rebild Musikforening har vi tradition for, at suppleanterne deltager på lige fod med bestyrelsen i møderne og det løbende arbejde, og det er en stor styrke for foreningen.

Et problem, vi har arbejdet med i det forgangne år, har været forholdene i ”Huset” i Støvring. Temperaturerne i lokalet har været meget svingende, og det har været et problem for flyglet. Endvidere har varmen været svær at regulere i forbindelse med vore koncerter, og det har været meget utilfredsstillende for både vore kunstnere og publikum. Vi har været i løbende dialog med ”Stubhuset” og kommunen, og vi håber, at der snarest kommer en løsning på problemet. Vi har sideløbende undersøgt alternative muligheder i form af menighedshuset i byen og Støvring Gymnasium, men ingen af disse lokaliteter passer på samme måde som ”Huset” til klassisk musik.

Musikåret 2013 bød i Rebild Musikforening på ikke mindre end seks koncerter. Midt i marts optrådte Eskær Trioen i ”Huset” i Støvring. Med søskendeparret Julie og Cecilie Eskær på henholdsvis violin og cello samt Charlotte Thaning på klaver, leverede denne klavertrio en koncert præget af både ungdommelig friskhed og af stor indlevelsesevne. En virkelig god start på året i vor lille kammermusikforening.

I april måned præsenterede Rita Sisák og Helge Elias Strandjord- afgangselever fra ”Det jyske Musikkonservatoriums” afdeling i Aalborg – prøver fra deres afgangsprojekt ved at synge et uddrag fra operaen ”Le serva Patrona”. Aftenen på ”KulturStationen” i Skørping blev en aften, hvor lattermusklerne blev rørt, samtidig med at de to afgangselever fik demonstreret, det høje niveau de havde nået i samarbejde med deres lærer, Anette Bo Nielsen.

I starten af maj havde vi set frem til et møde med kongelig operasanger Tina Kiberg i selskab med den legendariske pianist, Tove Lønskov. Desværre måtte Tina Kiberg melde afbud på selve dagen, men hun fik i hast tenoren på Det kongelige Teater, Niels Jørgen Riis til at træde til i stedet for. Publikum tog ændringen pænt, måske fordi en stor del på forhånd havde hørt ham i forbindelse med foreningens åbningskoncert i 2011. Tilhørerne blev da heller ikke på nogen måde skuffede, idet Niels Jørgen Riis gav os en perlerække af sange og lieder, lige fra den nordiske sangskat over kendte klassiske operettesange og operaarier fremført med den charme og energi, der netop er en af Niels Jørgen Riis store varemærke.

Efterårssæsonen startede på KulturStationen midt i september, da vi i samarbejde med Rebild Kulturuger havde inviteret sangerinden Kristine Eiler Ernst op for at lave en caféaften med den kendte danske skuespiller og sangerinde, Liva Weel som omdrejningspunkt. Under overskriften ”Glemmer du..” bandt hun sammen med pianisten Jørgen Ellekilde en flot buket af Liva Weels mange sange, og der blev nynnet og sunget med rundt om ved de hyggelige caféborde.

Den 6. oktober dannede ”Huset” rammen om en koncert med den poske duo, Teresa Kaban, klaver og Henryk Blazej, fløjte. Koncerten havde vi kaldt ”Polsk Perfektion” og ud over Chopin fik vi præsenteret en lang række andre mere eller mindre kendte polske komponister. En eftermiddag hvor perfektionen holdt hele vejen igennem.

Den musikalske afrunding på året var endnu engang lagt i hænderne på Randers Kammerorkester, der på KulturStationen havde delt deres program mellem Frantz Schuberts, ”Der Tot und das Mädchen” samt et orkesterværk af den ukendte danske komponist Gustav Helsted. Koncerten viste med al tydelighed den spændvidde orkesteret besidder, og vi er både glade og stolte over det samarbejdet, vi har haft med Randers Kammerorkester de seneste år. Også i år har vi orkesteret på plakaten, hvorefter vi har valgt at holde pause i samarbejdet med Randers Kammerorkester.

Vi er nu godt inde i året 2014 og har ind til nu fortsat den gode udvikling fra sidste år. Her fra bestyrelsen side skal der dog lyde en stor opfordring til medlemmerne om at støtte op omkring vor forening, dels ved at være trofaste ved vore koncerter, men også ved at lave reklame for vor forening blandt familiemedlemmer, venner og bekendte. Med denne opfordring overgiver jeg hermed beretningen til generalforsamlingens behandling.


Beretningen blev godkendt

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab.

Kassereren gennemgik det reviderede regnskab for 2013, som udviste et overskud på 12.158 kr. Foreningens økonomi er således atter i en god gænge.

Regnskabet blev godkendt.

4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer.

Der var ikke indkommet nogen forslag.

5. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af årskontingent.

Kassereren gennemgik det udarbejdede budget for 2015. De samlede tilskud reduceres med 6.500 kr næste år. Ved uændret kontingent vil balancen ligge på 69.000 kr og budgettet udviser et overskud på 1755 kr.

Årskontingentet blev foreslået uændret til 350 kr.

Budgettet og årskontingent blev godkendt.

6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter, 1 revisor og 1 revisorsuppleant

Fra bestyrelsen var Søren og Jette på valg. Begge blev genvalgt.

Som suppleanter genvalgtes Vibeke og Mette.

Som revisor genvalgtes Jens Harbo og som revisorsuppleant genvalgtes Erland Rasmussen.

7. Eventuelt

Bestyrelsen opfordredes til at drøfte, om man skal informere medlemmerne bedre om de andre samvirkende musikforeningers koncerter. I øjeblikket fremgår de af foreningens hjemmeside, og det samlede program er fremlagt ved foreningens første koncerter hvert år.

Søren spurgte, hvem der ejer flyglet, cembaloet og klaveret i "Huset". Svar: I dag er det Rebild Kommune. Instrumenterne lider under de svingende temperaturer i lokalet. Jette har allerede taget problemet op overfor bl. a. borgmestersekretær Niels Larsen. Som næste skridt blev det foreslået at kontakte kulturudvalgsformand Lene Aalestrup, da "Huset" er det eneste sted i Støvring, hvor der kan laves klassiske koncerter.

Den manglende rengøring i "Huset" blev også bragt på bane igen. Det er ikke rimeligt, at foreningen, som betaler for leje af lokalet, skal bruge 1/2 time på at rengøre lokalet forud for en koncert. Det er Stubhuset, der er ansvarlig for driften af "Huset".

Torben spurgte til muligheden for en "kvantums"-rabatordning ifm klaverstemning, da posten forekom stor i regnskabet. Det er desværre ikke muligt, da det er nødvendigt, at flyglet stemmes umiddelbart forud for hver koncert.

Dirigenten takkede herefter for god ro og orden, og formanden afsluttede med at takke dirigenten og de fremmødte.

Dato.........................

Dirigentens underskrift..................................................................

Referent Ulla Bidstrup
Referat af

GENERALFORSAMLING

d. 15. april 2013 kl. 17.30

på KulturStationen i Skørping


Formand Bjørn startede med at byde de øvrige 10 fremmødte medlemmer velkommen til generalforsamlingen, hvorefter man gik over til dagsordenen.


1. Valg af dirigent.

Torben Andersen blev valgt til dirigent og startede med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.


2. Bestyrelsens beretning ved formanden:

Året 2012 i Rebild Musikforening blev på flere måder præget af usikkerhed. Vi måtte således i det tidlige forår stille os det spørgsmål: Er der basis for at drive en forening for klassisk musik i Rebild Kommune? Spørgsmålet udsprang af det faktum, at der på det tidspunkt var under halvdelen af vore medlemmer, der havde fornyet deres medlemskab i foreningen for 2012.

Vi sendte efterfølgende et brev ud til vore medlemmer og tidligere medlemmer for at forklare, at foreningens eksistens stod på spil. Brevet havde en vis effekt i form af flere betalinger og indmeldelser, men først da spørgsmålet blev sat på dagsordenen på forårets generalforsamling, fornemmede vi i bestyrelsen, at der skete noget, da over 20 medlemmer mødte op for at deltage i diskussionen om foreningens fortsatte eksistens. Der kom her mange gode forslag til tiltag, der kunne være med til at styrke arbejdet i Rebild Musikforening på bordet. Nogle af disse har bestyrelsen i det forgangne år arbejdet videre med, og vi føler, at Rebild Musikforening står langt stærkere end sidste år på samme tid.

Et andet forhold, der gav dybe panderynker, var at vi af uransagelige havde fået afslag på vor årlige bevilling på 12.000 kroner fra Statens Kunstråd. Hver en krone måtte derfor vendes i det forløbne år, og da vi oplevede et tilsvarende afslag her i januar måned, var vi alle klar til at kaste håndklædet i ringen. Afslaget bundede i, at der ikke kunne gives tilskud til Randers Kammerorkester, som vi skal høre senere på året, og hermed faldt det samlede tilskud for 2013. Der arbejdes i øjeblikket Randers Kammerorkesters side for at gøre deres koncerter tilskudsberettigede, så man også fremover kan nyde gavn af deres optræden i de forskellige musikforenninger.

Lige som sidste år skrev vi en længere ankeskrivelse, men denne gang fik vi delvis medhold i anken, idet vi mod at afvikle endnu en koncert her i 2013, ville få et til skud til fire koncerter. Koncerten er berammet til september måned og bliver en aften med Liva Weel – viser.

Genvordighederne med Statens Kunstråd har betydet, at vi i bestyrelsen har besluttet, at vi frem over vil arrangere fem koncerter, så vi ikke risikerer at stå i en lignende situation, som vi har gjort de seneste år. Med fem koncerter kan vi tåle, at en enkelt af koncerterne ikke bliver godkendt af Kunstrådet uden at vi mister hele bevillingen. Det betyder til gengæld, at vi nok kommer til at forhøje det årlige kontingent- en diskussion vi skal have, når vi skal se på budgettet for næste år.

I sæsonen har der være afholdt 5 koncerter. 28. februar havde vi fornøjelsen at høre klaverløven Emil Gryesten i et formidabelt program, der bestod af, som han selv udtrykte det: Et typisk recital-program (dvs transskriptioner af orkesterværker) i stil med klavervirtuoserne omkring 1900. Koncerten var arrangeret i samarbejde med musikforeningerne i Hjørring, Aars og Hobro.

15. april havde vi besøg af Randers Kammerorkester, som spillede et varieret program for trio, kvartet og septet af Schumann, Hummel, Poulenc og Ravel.

13. maj havde vi de sangstuderende fra Nordjysk Musikkoncervatorium med uddrag af deres eksamensprogram, sammen med deres lærer Annette Bo Nielsen og pianisterne Vita Kold og Gunhild Donslund. Koncerten sammen med konservatoriet har været afhold i mange år, og det er spændende at følge med i de unge sangeres talenter og karriere. Den klassiske linie på Nordjysk Musikkonservatorium er fra 2012 flyttet til Århus, og måske er det helt slut med disse koncerter fremover.

23. september havde vi kammerkoret Coro Misto med dirigenten Søren Birch på Kulturstationen. Koret havde 20 års jubilæum og meget naturligt bestod den meget vellykkede koncert af kompositioner af Søren Birch, som er koret stifter. Niels Højlund indledte matineen med en kraftig opfordring til publikum om at slutte op om Musikforeningen:” Ingen musik uden et publikum”

Ideen med at få en kulturperson til at indlede koncerterne fortsattes i koncerten med Jalina-trioen: Vi havde fået Kjeld Fredens til at fortælle om Musikkens indvirkning på indlæringen, og så kunne han bagefter selv nyde programmet og dens musikere, som bestod af Line Fredens på violin, Janne Fredens på cello og svigersønnen Søren Rastogi på flygel i et virtuost program med Haydn, Schumann og Mendelsohn.

Beretningen blev godkendt og udløste ros til bestyrelsen fra et medlem for ikke at have givet op i den vanskelige økonomiske situation, foreningen befandt sig i i 2012.


3. Forelæggelse af det reviderede regnskab.

Kassereren gennemgik det reviderede regnskab for 2012, som udviste et underskud på godt 5000 kr. Dette skyldtes, at foreningen ikke modtog det budgetterede tilskud på 12000 kr fra Kunstrådet, som ikke kunne godkende Coro Misto koncerten. Medregnet de foreløbigt indbetalte medlemskontingenter for 2013 udviser formueregnskabet et overskud på knap 5000 kr.

Regnskabet blev godkendt.


4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer.

Der var ikke indkommet nogen forslag. På næste års generalforsamling bør vedtægternes §10 ændres, således at bestemmelsen om, at sekretæren udarbejder beslutningsreferat under generalforsamlingen, udgår.


5. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af årskontingent.

Kassereren fremlagde det udarbejdede budget for 2014. Mette efterlyste, at budgettet for indeværende år figurerede på oversigten sammen med budgettet for det kommende. Det anbefales fremover.

Der var enighed om fortsat at skære annonceringen i lokalbladene bort. Til gengæld vil vi rette henvendelse til Rebild Kommune om at få indsat et link på deres kulturside "Kulissen" til Rebild Musikforenings hjemmeside.

Torben undersøger, hvad det koster at annoncere på Facebook.

Årskontingentet blev fastsat til 350 kr for 5 årlige koncerter.

Budgettet og årskontingent blev godkendt.


6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter, 1 revisor og 1 revisorsuppleant

Fra bestyrelsen var Bjørn, Anders og Ulla på valg. Alle tre blev genvalgt.

Som suppleanter genvalgtes Vibeke og Mette.

Som revisor genvalgtes Jens Harbo og som revisorsuppleant genvalgtes Erland Rasmussen.


7. Eventuelt

Anders oplyste, at foreningen p.t. har 52 medlemmer. Hans lille undersøgelse blandt medlemmerne vedr. flytning af koncerttidspunkt fra kl. 16.00 til kl. 15.00 om søndagen viste, at blandt de 6-7 indkomne svar foretrak kun 1 medlem en flytning.

Dirigenten takkede herefter for god ro og orden, og formanden afsluttede med at takke dirigenten og de fremmødte.

Referent Ulla BidstrupReferat af

GENERALFORSAMLING

i Rebild Musikforening

d. 15. april 2012 kl. 17.30

på KulturStationen i Skørping

Formanden startede med at byde velkommen til de 16 fremmødte medlemmer. Der var afbud fra næstformand Jørgen Dolmer pga sygdom.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

Mette Agerskov valgtes til dirigent og startede med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

2. Bestyrelsens beretning for 2011 ved formanden:

Rebild Musikforening har nu eksisteret i godt et år, og denne beretning giver således en god anledning til at evaluere på de mål og visioner, der lå bag oprettelsen eller rettere sagt sammensmeltningen af de to modermusikforeninger i Skørping og Støvring d. 1. januar 2011..

Sikring af at man også i fremtiden ville kunne opleve levende klassisk musik i lokalområdet og gerne af en kunstnerisk kvalitet, der lå endnu højere, i forhold til hvad man havde kunnet magte i de to moderforeninger, var den mest grundlæggende idé og vision.

Den nye bestyrelses vigtigste opgave var derfor at få sammensat et program for 2011, der kunne leve op til kvalitetsmålet, samtidig med at vi fik skabt det medlemsmæssige fundament for vore ambitioner i den nye forening.

Af tilskudsmæssige årsager lå årets program allerede klar i august måned 2010, og det var med en vis stolthed, at vi kunne præsentere følgende alsidige program:

Lied - og operakoncert med Guido Paevatalu og Niels Jørgen Riis i februar måned.

Koncert med Aalborg Symfoniorkester, Thisted Kirkes Drenge- og Mandskor samt solisterne Elsebeth Dreisig, Bo Kristian Jensen og Per Høyer i april måned.

Koncert for violin og piano med den meget talentfulde violinist Susanja Nielsen med Jørgen Hald Nielsen på piano i oktober måned.

Opførelsen af Schuberts Winterreise med Jens Bové i den vokale forgrund og Gunhild Donslund på piano i november måned.

Hertil kom den årlige koncert i maj måned med unge sangsolister fra Det jyske Musikkonservatorium, der gav prøver på deres afgangsprojekter.

Det blev et program, der på alle måder levede op til de store forventninger og mål, vi havde på forhånd. Man kom på en musikalsk rejse, der strakte sig fra storheden i Carl Nielsens ”Alladin – Suite” til elegancen og charmen i Guido Paevatalus og Niels Jørgen Riis opførelse af en bred vifte af populære lied – og operaværker videre til virtuost violinspil af Susanja Nielsen i hendes fortolkninger af bl.a. Mendelsohn -Bartholdy og Niels W. Gade og sluttende med det dramatiske og smertefulde udtryk i Jens Bovés formidling af ”Die Winterreise”.

Vi har i løbet af 2011 afholdt otte bestyrelsesmøder, og man kan som medlem af foreningen altid orientere sig om, hvad der arbejdes med ved at gå ind på foreningens hjemmeside: www.rebildmus.dk, hvor referaterne for bestyrelsesmøderne bliver lagt ud. Hjemmesiden er her i foråret blevet omlagt, så den fremstår mere indbydende. Her kan man også finde andre relevante oplysninger, bl.a. foromtaler af årets program i vor egen forening, samt en programkalender for de foreninger vi samarbejder med i Nordjylland, og hvortil medlemmer af Rebild Musikforening har fri entré.

Bestyrelsen havde i sit budget for 2011 regnet med, at vi i den nye forening kunne blive mindst 70 medlemmer, som var summen af medlemstallet/ abonnenttallet i de to gamle foreninger. Vi valgte i sin tid, da rammerne for den nye forening blev lagt, medlemsformen frem for abonnementformen for at søge at få skabt en tættere tilknytning til vort publikum. Sagt på en anden måde: vi ønskede medlemmer frem for brugere.

Gennem foråret og sommeren gik det lidt trægt med at få alle medlemmer i hus. I forbindelse med Opera i Rebild i august måned trykte vi 3000 indmeldelsesfoldere, der blev udleveret ved indgangen. I hvilket omfang, det gav pote, er svært at vurdere. Men i løbet af efteråret kom vi dog næsten op på det budgetterede medlemstal, og alt syntes godt.

I december måned blev der udsendt mails til medlemmerne vedr. betaling af kontingentet for 2012. På det seneste bestyrelsesmøde i marts måned, hvor vi skulle planlægge programmet for 2013, måtte vi konstatere, at kun godt halvdelen af medlemmerne havde fornyet deres medlemskab for 2012.

Vi sendte rykkere ud, hvor vi samtidigt forklarede, at vi ikke kunne planlægge det videre arbejde uden at kende foreningens medlemsgrundlag. Det resulterede i, at vi nu er oppe 49 medlemmer, som stadig er noget under målet Et enkelt forhenværende medlem meldte f.eks. tilbage og gav de fysiske rammer i Støvring, hvor han fandt stolene for dårlige, skylden for hans udmeldelse - en ting vi som bestyrelse må tage til efterretning, men som vi her og nu ikke kan gøre så meget ved.

Medlemstallet sætter bestyrelsen i en meget vanskelig situation, og dette sammenholdt med et utilfredsstillende regnskab for 2011, betyder at vi på nuværende tidspunkt ikke er i stand til at indgå kontrakter i forbindelse med næste års program. Vi skal have et stabilt medlemstal for at drive foreningen videre, og hvordan vi får det, vil jeg her og nu gerne lægge ud til diskussion på denne generalforsamling sammen med bestyrelsens øvrige beretning.

Beretningen blev godkendt.

Da et væsentligt punkt i beretningen var foreningens økonomiske situation, besluttedes det at behandle dagsordenens punkt 3, inden forsamlingen gik over til diskussion af beretningen.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab

Kassereren fremlagde det reviderede regnskab, som udviste et driftsunderskud for 2011 på 22.980,35 kr, hvilket primært skyldtes, at koncerten med Aalborg Symfoniorkester gav væsentligt mindre indtægter end budgetteret. Foreningens likvide kapital beløb sig til 2.137,81 kr medregnet bl. a. forudbetalte kontingenter for 2012.

Regnskabet blev godkendt.

Under den følgende debat om mulighederne for at øge foreningens medlemstal og skaffe nye sponsorer, kom der en del forslag på bordet, som bestyrelsen vil arbejde videre med. Blandt forslagene kan nævnes gratis "prøvekoncert" inden tegning af abonnement, et abonnement som jule-gavekort, venneforening, brug af samarbejdspartnere, familiemedlemskab (så forskellige familiemedlemmer kan benytte det samme medlemskort på skift), brug af kendis'er som trækplaster til en koncert, koncerter med tilknyttet spisning, mulighed for at møde kunstnerne efter koncerten. Det gælder om at gøre koncerten til en "begivenhed".

 4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer

Bestyrelsen fremsatte flg. forslag til præcisering af vedtægternes § 14:

Nuværende tekst: "Udtræder et medlem af bestyrelsen inden funktionsperiodens udløb, indgår suppleanten i bestyrelsen"

Forslag:" Udtræder et medlem af bestyrelsen inden valgperiodens udløb, indtræder suppleanten i bestyrelsen i resten af det udtrådte medlems valgperiode."

Forslaget blev vedtaget.

5. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af årskontingent

Det fremlagte budget for 2013 blev vedtaget. Årskontingentet for et medlemskab blev fastsat til 325 kr.

6. Valg af:

- 2 bestyrelsesmedlemmer

På valg var Jørgen Dolmer og Søren Steen Nielsen. Søren Steen Nielsen blev genvalgt. Jørgen Dolmer ønskede ikke genvalg. Som nyt medlem valgtes Jette Tikjøb.

- 2 suppleanter for bestyrelsen

Vibeke Andersen blev genvalgt. Merete Harbo ønskede ikke genvalg. Som ny suppleant valgtes Mette Agerskov.

- 1 revisor

Jens Harbo blev genvalgt

- 1 revisorsuppleant

Erland Rasmussen blev genvalgt

7. Eventuelt

Med en opfordring til medlemmerne om at komme med ideer til nye sponsorer for foreningen, afsluttede formanden generalforsamlingen med en tak til dirigenten og til forsamlingen for god ro og orden.

Referent Ulla Bidstrup

 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

Referat fra Generalforsamlingen torsdag 31. marts 2011 i Sognegården i Skørping.


7 medlemmer deltog i generalforsamlingen.
Formanden, Bjørn Magnussen, bød velkommen til foreningens første generalforsamling.

1. Valg af dirigent - Generalforsamlingen valgte Kristen Hansen

2. Bestyrelsens beretning ved formanden

Selv om Rebild Musikforening formelt kun har eksisteret siden 1. januar 2011, vil bestyrelsen tillade sig at starte denne første beretning for godt et år siden, da den nye forening holdt sin stiftende generalforsamling.
Med ca. 30 fremmødte fik den nystiftede forening et solidt afsæt, og den nyvalgte bestyrelse gik efter konstitueringen straks i gang med at fordele de forskellige arbejdsområder i mellem sig. Her gled de to bestyrelsessuppleanter, Merete Harbo og Ulla Bidstrup ind i arbejdet fra starten og har givet hver deres store bidrag i bestyrelsesarbejdet.

Programlægning for 2011 samt etableringen af foreningens økonomiske grundlag gennem diverse bevillinger samt medlemshvervning var de to opgaver, der trængte sig på fra starten.
I starten af august var programmet for 2011 således klar til fremsendelse til Statens Kunstråd, og bestyrelsen kunne med en vis stolthed konstatere, at ambitionen om at hæve det musikalske niveau, i forhold til hvad vi havde evnet i moderforeningerne, var lykkedes.
Her er koncerten d. 29.april med Aalborg Symfoniorkester, Thisted Drenge- og Mandskor samt diverse solister årets helt store satsning.

I forsøget på at promovere Rebild Musikforening fra starten af havde vi opsat en bod i forbindelse med ”Opera i Rebild” i august måned. Selv om der blev delt programmer og indmeldelsesblanketter ud i en lind strøm, gav initiativet i første omgang ikke det store resultat på medlemssiden, men vi fik vist foreningens ansigt udadtil overfor en stor gruppe af potentielle medlemmer.
I budgettet for året havde vi kalkuleret med 70 medlemmer, og efter vi havde holdt vores første koncert i februar måned, var vi nået op på den anden side af 50 medlemmer, hvilket var nogenlunde tilfredsstillende.
På det tidspunkt havde vi også fået tilsagn om støtte på alle for vores ansøgninger for 2011 dvs. bevillingerne fra Statens Kunstråd, Rebild Kommune og Solistforeningen 1921. En bevilling vi på forhånd var meget usikre på var den fra de gamle amter, der i en fireårig periode har ligget i den såkaldte overgangsordning, men nu for første gang var havnet i kommunens bloktilskud. Heldigvis blev også denne udmøntet, så de budgetterede beløb på 10.000 kr. også kom til at holde.
På nuværende tidspunkt har vi endvidere to ansøgninger om tilskud til årets program liggende hos henholdsvis Region Nord og Sparekassen Himmerland. Hvis disse giver pote, vil vi her få en vigtig indtægt til foreningen, idet der ikke er budgetteret med disse beløb.

I september måned holdt vi fællesmødet med øvrige klassiske foreninger på Lynghøj Efterskole. Med Karsten Sørensen som initiativtager, fremstår Rebild Musikforening som drivkraften bag samarbejdet, og det er mit håb, at det må fortsætte, så foreningerne i fællesskab kan være med til at udvikle og koordinere den klassiske koncert i Nordjylland.

På andre områder blev der arbejdet med foreningens profilering. Med hjælp fra grafiker Henning Appel blev der udarbejdet et foreningslogo med tilhørende brevpapir. Jørgen Dolmer påtog sig arbejdet med at få etableret en foreningshjemmeside, og hen mod slutningen af året var den klar til at blive lagt ud i cyberspace, så vi her fik et indbydende ansigt udadtil med forhåbentligt alle de oplysninger, der kunne være relevante for både nuværende og potentielle nye medlemmer.
Merete Harbo fik oprettet en e-mailkonto, hvor al intern og ekstern kommunikation kan foregå. Den tjener endvidere som kartotek for bestyrelsesreferater, medlemslister, opgavelister m.m.

Den 6. februar kunne vi så med en vis forventning og spænding åbne dørene for det første arrangement i Rebild Musikforening. En opera- og operettekoncert, der var lagt i hænderne på solisterne Guido Paevatalu og Niels Jørgen Riis og med Tove Lønskov ved flyglet. Forsalget havde indikeret en vis interesse, men at der ligefrem måtte sættes ekstra stole ind, var en stor og glædelig overraskelse. Borgmester og medlem af Rebild Musikforening, Anni Winther kunne i sin åbningstale således ønske den nye musikforening held og lykke foran et stopfyldt ”Huset”.
Vi havde fået en fantastisk start på den nye forening, og det er således en optimistisk bestyrelse, der ser frem mod kommende sæsoner.

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens beretning.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
Kassereren fremlagde revideret regnskab for 2010, som omfattede indtægter og udgifter i forbindelse med foreningens oprettelse. De to moderforeninger har bidraget med 11.865,17 kr. til Rebild Musikforening.
Rebild Musikforening havde pr. 1. januar 2011 - 9.865,17 kr.
Desuden redegjorde kassereren grundigt for det første kvartal 2011 samt de kendte indtægter og udgifter for de kommende måneder. Der er p.t. likviditet til at afvikle den første koncert med symfoniorkesteret.
Det blev foreslået at have budget for de enkelte koncerter. Det blev ligeledes anført, at man evt. kan søge tilskud hos lokale firmaer.
Der er d.d. 57 medlemmer.
Generalforsamlingen godkendte kassererens fremlæggelse.

4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer
Der er ikke indkommet forslag til generalforsamlingen.

5. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af årskontingent
Budgettet for 2011 er ca. 90.000 kr.
Generalforsamlingen vedtog et kontingent på 320, - kr. for 2012, som er uændret i forhold til 2011.

6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
Bjørn Magnussen og Anders Hagemann er på valg og stiller gerne op. Generalforsamlingen vedtog genvalg. Bestyrelsen havde på forhånd taget kontakt til Vibeke Andersen, som blev nyvalgt.
2 suppleanter til bestyrelsen.
De to suppleanter, Ulla Bidstrup og Merete Harbo er indstillet på at fortsætte som suppleanter.
Generalforsamlingen valgte som førstesuppleant: Ulla Bidstrup og som anden suppleant: Merete Harbo.
1 revisor: Jens Harbo fortsætter som revisor.
1 revisorsuppleant: Erland Rasmussen fortsætter som revisorsuppleant.
7. Eventuelt
Der er behov for en præcisering i vedtægternes § 18 vedr. revisors valgperiode.
Referatet af det nordjyske fællesmøde sendes til Jørgen Dolmer.
Karsten Sørensen takkede for samarbejdet i bestyrelsen og ønskede bestyrelsen god arbejdslyst fremover.
Formanden takkede dirigenten for sikker ledelse af mødet - samt de fremmødte.!